Дейности на фирма Електроконсулстрой ЕООД

Дейности на фирма Електроконсулстрой ЕООД

Вътрешни електрически инсталации

Силова

Направа на вътрешни силови ел.инсталции за захранване на машини и съоръжения, посредством инсталация с контакти или директно захранване. Монтаж на BUSBAR шинопроводи.

Осветителна

Направа на осветителна инсталация на офисни, жилищни и производствени помещения, съгласно проектна документация. Помощ при избор и начин на изпълнение за постигане на нуждите за осветеност в помещенията.

Слаботокова

Направа на инсталции за интернет, телевизия, пожароизвестяване и видеонаблюдения за жилищни, офисни и производствени помещения

Профилактика и поддръжда

Трафопостове и силови трансформатори

Цялостно изпитване и профилактика на трафопостове. Ремонт и изпитване на силови трансформатори.

Главни и разпределителни табла

Профилактика на главни и разпределителни табла, включваща почистване и проверка на контактните връзки

Външно осветление

Улично и парково осветление

Извършване на ремонт, поддръжка, както и цялостно изграждане на улично и парково осветление.;

Декоративно и фасадно осветление на сгради

Извършване на ремонт, поддръжка, както и цялостно изграждане на декоративно и фасадно осветление.

Фотоволтаични централи и слънчеви колектори

Проектиране, изграждане и поддръжка на Фотоволтаични централи и слънчеви колектори.;

Кабелни мрежи

Ниско напрежение

Ремонт, поддръжка и изграждане на нови кабелни и въздушни мрежи ниско напрежение, посредством кабелни трасета , за захранване на битови и производствени съоръжения.

Средно напрежение

Ремонт, поддръжка и изграждане на нови кабелни и въздушни мрежи средно напрежение, посредством кабелни трасета .

Тръбно - канална мрежа

Изграждане на тръбно-канални мрежи и кабелни шахти, съгласно нормативни изисквания, проектни документации и функционалните нужди за обекта.;

Въздушни мрежи

Ниско напрежение

Ремонт, поддръжка и изграждане на нови въздушни мрежи ниско напрежение, посредством изграждане на нови стълбовни линии.

Средно напрежение

Ремонт, поддръжка и изграждане на нови въздушни мрежи ниско напрежение, посредством изграждане на нови стълбовни линии.

Електрически измервания

Извършване на електрически измервания включващи изпитване на кабели НН и СрН, изпитване на заземителна и мълниезащитна инсталации

Проектиране и изграждане на БКТП и МКТП

Проектиране и изграждане на Бетонни комплектни трансформаторни постове и Метални комплектни трансформаторни постове съгласно нормативните изисквания и специфичните изисквания за осигуряване правилната и безаварийна работа на обекта.

Проектиране и изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталация

Проектиране и изграждане на мълниезащитна и заземителна инсталция съгласно нормативните изисквания и специфичните изисквания на обекта.