Относно фирма Електроконсулстрой ЕООД

Относно фирма Електроконсулстрой ЕООД

„ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ“ ЕООД, гр.Шумен извършва своята дейност, ръководейки се от политика по качество, здраве и безопасност при работа с ел.напрежение, както и опазване на околната среда, която е огласена, разбрана, прилагана и поддържана на всички равнища в Организацията.

Основната дейност на фирмата е електроизграждане на съоръжения ниско и средно напрежение, управление на проекти в областта на проучвателни, проектантски и строителни дейности, инженерно-внедрителска дейност на ел.инсталации и ел.съоръжения, проучване, проектиране и консултантски услуги в областта на енергетиката, строителство на кабелни линии, подстанции и въздушни елетропроводи до 400kV.

За ефективното провеждане на Политиката по качество, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, Ръководството определя следните основни цели:

Фирмата се утвърди, като водеща организация при изграждане на електрически мрежи и съоръжения чрез участие в изпълнението на проектантски обекти
Поддържа постоянно ниво на качеството на предоставяните услуги при безопасни и здравословни условия на труд, и опазване на околната среда
Да подобрява технологичните процеси чрез внедряване на съвременни технологични решения и оборудване за повишаване на качеството при безопасни и здравословни условия на труд и опазване на околната среда
Ефективно да се използват наличните материали, човешки и финансови ресурси, съобразно нуждите и потребностите на заинтересованите страни
Системно да провежда обучение за повишаване на квалификацията на персонала и неговата мотивация за висококачествен труд и вътрешна нагласа за постоянни и измерими подобрения в ежедневната работа при безопасни и здравословни условия на труд

За реализиране на тези цели и задачи, Ръководството на ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД разработи, внедри и поддържа Интегрирана система за управление на качество, здраве и безопасност при работа и околна среда, съответстваща на международните стандарти по качество ISO 9001:2015, здраве и безопасност при работа OHSAS 18001:2007 и околна среда ISO 14001:2015.

Ръководството създаде условия за стриктно спазване изискванията на Интегрираната система за управление на качество, здраве и безопасност при работа и околна среда в Организацията и за активно съдействие на ръководния и изпълнителския персонал в нейното развитие.

Стремим се към ефективно намаляване на размера и въздействието върху околната среда чрез изпълнение на екологични програми и в диалог с държавните контролни органи, местните власти и населението, предотвратяване на наранявания и заболявания, за непрекъснато подобряване на управлението на здравето и безопасността при работа и за резултатите по отношение на здравето и безопасността.Информираме персонала и заинтересованите страни за постигнатите резултати от прилагането на политиката и изпълнението на целите. Осигурява непрекъснато усъвършенстване на дружеството по отношение на качество, здраве и безопасност при работа и опазване на околната среда, включително и чрез внедряване и поддържане ефективното функциониране на Интегрирана система за управление, отговаряща на изискванията на международните стандарти по качество ISO 9001:2015, здраве и безопасност при работа OHSAS 18001:2007 и околна среда ISO ISO 14001:2015.

Фирмата разполага и с търговска част с широка гама от електроматериали